Sec. 3 Playoffs: Varsity vs Oneida; 2/20/18 - Barnesphotos